Bảo trì hệ thống điện cho nhà máy

Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai
Năm: 2012

Bảo trì hệ thống điện cho nhà máy