Bảo trì hệ thống điện cho nhà máy Kureha

Công ty TNHH Kureha Việt Nam

Địa chỉ: Việt Nam
Năm: 2015

Bảo trì hệ thống điện cho nhà máy Kureha